บริการ Smart View เป็นบริการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายภายในสำนักงานขององค์กร โดยมีตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในองค์กรและส่งผลการตรวจสอบกลับมาที่ส่วนกลางของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะตรวจสอบการทำงานและให้คำปรึกษาเพื่อให้ระบบเครือข่ายขององค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปวิเคราะห์การใช้งาน และ ตรวจสอบการทำงานบนเครือข่ายได้ ตลอดจนสามารถรายงานสถานะสภาพต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และอื่นๆ

บริการนี้เหมาะสำหรับ

องค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที หรือมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีจำกัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงสถานะการทำงานเครือข่ายภายในของผู้ใช้บริการ ว่ามีประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างไร มีปัญหาที่ส่วนไหนหรือไม่ หากพบว่าส่วนไหนมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

รูปแบบการทำงาน

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการให้บริการ

Silver Gold Platinum
Onsite Setup * Free of charge
Network Monitoring 24x7 Monitoring
(Network Operation Center/NOC)
Notification SMS / Email / Telephone
Report Monthly Report By System
Remote Support 8x5 (Next business day) 24x7
Preventive Maintenance ** None Every 6 months
(2 Times/Year)
Every 3 months
(4 Times/Year)
Onsite Support *** None Limit 4 Times/Year Limit 8 Times/Year
* Onsite setup
 • Smart View sensor installation
 • Reconfigure network (VLAN configure, Firewall Zoning)
 • Enable monitoring on managed device
 • Initial network diagram
 • Physical hardware assessment
 • Upgrade firmware (on KSC provide equipment only)
 • Require internet connection for monitoring
** Preventive Maintenance scope
 • Physical health check (Hardware Alarm, LED Alarm)
 • Check hardware log (Alarm log, Security log)
 • Backup configuration
 • Preventive maintenance report
 • Suggestion and recommended
 • Upgrade firmware (on KSC provided equipment only)
*** Limit onsite support in Bangkok and the surrounding area

สอบถามข้อมูล Smart View

 

Business Solution
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • เบอร์โทร: 0-2779-7999
 • อีเมล: consultantksc@ksc.net