งานอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจดและจัดทำรายงาน สำหรับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด นำทีมโดยคุณธนัย เสโลห์ (Account Manager) คุณ มณฑล  ง่วนกิจ(Account Manager) คุณวิเชียร เว้าสูงเนิน (Engineering Consultant Manager) คุณวุโณทัย นาคประเสริฐ (Engineering Solution Support)คุณสันติชัย วัฒนยั่งยืน (Senior Engineering Technician) พร้อมวิทยากร คุณณัฏฐไกวัล สัมฤทธิ (Senior Engineer) ได้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภาพรวมการติดตั้ง การใช้งาน Xclarity Controller,Program VMware อาทิ การจัดการเครื่อง การแก้ไขปรับแต่ง กำหนดค่าเริ่มต้น การใช้งานทั่วไป ได้รับเกียรติ ให้เข้าจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบการจดและทำรายงาน ณ อาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชื่อโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานการประชุมเพื่อทดแทนของเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจดและจัดทำรายงานการประชุมวุฒิสภา และพัฒนาระบบจดและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้สามารถรองรับการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจเข้ารับการอบรมเต็มทุกคลาสเรียน

ทั้งนี้ เคเอสซี ขอขอบพระคุณ  ที่ให้ความไว้วางใจให้เกียรติเคเอสซี ได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรู้ เทคนิคการใช้งาน แก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศต่อไป