ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่ "Smart Factory"

แนวคิดในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน (Internet of Things - IoT) รวมถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI), การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics), และการใช้งานระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อให้โรงงานทำงานได้อัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น