เคเอสซี จัดอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act. B.E.)

Personal Data Protection Act, B.E คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งตามกำหนดเดิมจะต้องมีผลบังคับใช้ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่ด้วยหลายปัจจัยทำให้ภาครัฐได้มีการประกาศเลื่อนในหลายมาตราออกไปอีก 1 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้ฉบับเต็มในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมมอบแก่ลูกค้า วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จึงได้จัดอบรมผ่านระบบ True VRoom Webinar เป็นครั้งที่ 3 ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อมอบความรู้ให้กับลูกค้าองค์กร ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA)” โดยมอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กร ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ เพื่อให้เข้าใจสิทธิของเจ้าของข้อมูล สิทธิขององค์กร รวมไปถึงแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงการจัดการและระเบียบปฏิบัติสำหรับข้อมูลส่วนบุค ทั้งนี้ลูกค้าต่างประทับใจได้รับความรู้ แม้อยู่ในช่วงโควิดระลอกใหม่ลูกค้าเคเอสซีก็ยังสามารถเรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ ทุกสถานการณ์