แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่ออาคาร 1 เมษายน 2560

เรียน ท่านสมาชิก และพันธมิตรทางธุรกิจ

เนื่องจากอาคารที่ตั้งของ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เปลี่ยนชื่อจาก “อาคารสามัคคีประกันภัย” เป็น “อาคารชับบ์” ชื่อภาษาอังกฤษคือ “Chubb Tower” ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ท่าน โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารของท่านที่มีต่อบริษัทฯ เช่น จดหมาย ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ รับเงิน ฯลฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ที่อยู่เดิม

ที่อยู่ใหม่

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

เลขที่ 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 10

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

เลขที่ 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านสมาชิกและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเคเอสซี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2979-7000 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อศูนย์บริการเคเอสซีประจำภูมิภาคของท่าน

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด