การฝึกอบรม: หลักสูตร Cloud Computing

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมแก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Cloud Computing” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของ Cloud Computing เทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน  และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจแต่ละประเภท