การฝึกอบรม: หลักสูตร Network Monitoring System

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมแก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Network Monitoring System” เพื่อเสริมความเข้าใจด้านเครือข่ายและเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการเครือข่ายขององค์กรอย่างเหมาะสม